متاسفانه بازه زمانی مجاز جهت ارسالال اطلاعات به پایان رسیده است.
بازه زمانی مجاز : ١٤٠١/٦/٢٨ الی ١٤٠١/٧/٨

آزمون قراردادی مهرماه 99

فرم مربوط به ارسال مدارک آزمون قراردادی مهرماه 99 برای داوطلبین اعلام شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی

تصویر عکس پرسنلی داوطلب
تصویر صفحه اول شناسنامه
تصویر صفحه دوم شناسنامه
تصویر صفحه سوم شناسنامه
تصویر کارت ملی (رو)
تصویر کارت ملی (پشت)
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
تصویر گواهی وضعیت طرح نیروی انسانی
تصویر کارنامه سازمان سنجش
تصویر کارت پایان خدمت (رو)
تصویر کارت پایان خدمت (پشت)
تصویر گواهی اشتغال و ریز سوابق بیمه ای برای تایید نیروهای شرکتی
سایر مدارک
تصویر مدرک دال بر ایثارگری